Din advokat inom familjerätt i Göteborg och Varberg

Familjerätt

Tvister inom familjerätt är ofta uppslitande och utdragna. Detta gäller inte minst vårdnadstvister, umgängestvister och tvister om barns boende. Det här är tvister som kan ta lång tid och som kräver ett stort personligt engagemang av dig, men även av mig som advokat inom familjerätt i mitt uppdrag som ditt ombud. Du ska därför vara noggrann i ditt val av advokat när det gäller tvist inom familjerätt.

– Vårdnadstvist

Enligt svensk familjerätt är gemensam vårdnad, även kallad delad vårdnad, om barnet efter en separation eller skilsmässa huvudregeln, förutsatt att gemensam vårdnad förevarit redan tidigare. Vårdnaden fortsätter således vara gemensam om inte föräldrarna kommer överens om något annat. Vissa föräldrar hamnar dock i ständiga konflikter kring frågor som rör barnet vilket leder till problem när de inte kan enas kring viktiga beslut som rör det gemensamma barnet. Föräldrar som inte kan enas om vårdnadsfrågan kan få den avgjord av tingsrätten efter det att en förälder lämnat in en stämningsansökan. Vid en vårdnadstvist kan det finnas anledning att besluta om enskild vårdnad, även kallad ensam vårdnad, för en av föräldrarna på grund av samarbetssvårigheter. Detsamma kan gälla vid det fall en förälder begått övergrepp mot barnet eller på annat sätt brister allvarligt i sin omsorgsförmåga.

– Tvist om barns boende

När föräldrar har gemensam vårdnad är det vanligt att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna vilket innebär ungefär lika mycket hos vardera förälder. Istället för växelvist boende kan föräldrarna komma överens om att barnet har sitt stadigvarande boende hos en av föräldrarna, boendeföräldern, och umgänge med den andra, umgängesföräldern. Vid det fall föräldrarna inte kan komma överens om boendefrågan kan den avgöras av tingsrätten efter det att en förälder lämnat in en stämningsansökan.

– Umgängestvist

Det är viktigt att ha klart för sig att umgängesrätt enligt Föräldrabalken handlar om barnets rätt till umgänge med båda sina föräldrar och inte, som många föräldrar ibland tror, om deras rätt att umgås med sitt/sina barn. Som alltid när det gäller ärenden där barn är involverade är det avgörande det som anses vara bäst för barnet. Utgångspunkten enligt svensk familjerätt är att det är bäst för ett barn att ha god kontakt med båda sina föräldrar. Om föräldrarna inte kan enas om hur ett umgänge ska utformas kan den frågan avgöras av tingsrätten efter det att en av föräldrarna lämnat in en stämningsansökan. Det är enbart i de fall rätten anser att det inte är förenligt med barnets bästa att träffa en förälder som den vid en umgängestvist beslutar att inget umgänge ska ske.

Behov av ombud

Jag rekommenderar att du tar kontakt med en advokatfirma innan du vidtar rättsliga åtgärder då det kan vara svårt att förutse vilka konsekvenserna kan bli längre fram i en tvist på grund av ett visst agerande idag.

Du är välkommen att ta kontakt med mig om du hamnat i en tvist rörande frågor som gäller vårdnad, boende eller umgänge. Jag ger fri rådgivning per telefon vid den första kontakten. Om vi därefter kommer fram till att du är i behov av en advokat så kan jag hjälpa dig.

Vi bokar då in ett möte där vi reder ut hur situationen ser ut för dig och ditt/dina barn idag och hur vi bäst kan gå vidare. Jag kommer att förklara processen i sin helhet så att du vet vad som ligger framför dig. Längden på en process i en vårdnads-, boende- och umgängestvist beror på om parterna kan nå en överenskommelse eller inte. Ett tvist i tingsrätten som leder fram till huvudförhandling tar vanligtvis mer än ett år. Vid det första mötet tittar vi även på förutsättningarna för dig att få hjälp med dina advokatkostnader via rättskydd eller rättshjälp. Jag hjälper dig med en ansökan om det skulle vara aktuellt.

Min advokatfirma har kontor belägna centralt i Göteborg och i Varberg. Som advokat inom familjerätt i Göteborg och Varberg åtar jag mig även uppdrag i övriga delar av landet.

Välkommen att kontakta mig!